Testament

Met een testament bepaalt u zelf wat er gebeurt met uw nalatenschap als u er niet meer bent. Heeft u veel nabestaanden of laat u veel na als u overlijdt? Dan is het verstandig om een testament op te stellen bij een notaris van uw keuze.

Wat legt u vast in een testament?

In een testament legt u vast aan wie u wat nalaat. Het is een officieel document opgesteld door een notaris. Als u waardevolle bezittingen heeft of veel vermogen kan het verstandig zijn dit vast te leggen. Denk aan het nalaten van sieraden, kunst of een geldbedrag. Ook kunt u erfgenamen opnemen of juist uitsluiten. 

Zet op een rijtje wat u nalaat. Bezittingen die van waarde zijn. bv. uw eigen huis of auto. Naast een financiële waarde hebben eigendommen misschien ook emotionele waarde. Het kastje van uw oma of zelfs huisdieren. Maak een overzicht als hulpmiddel voor wat u wilt regelen bij de notaris.

Wat legt u vast in een testament?
Testament opmaken

Wie mag een testament opmaken?

Iedereen die 16 jaar of ouder is kan een testament opstellen mits je niet onder curatele staat en niet geestelijk beperkt of wilsonbekwaam bent. Testamenten kunnen alleen door een notaris worden opgesteld en zijn alleen rechtsgeldig als er een handtekening onder staat. Testamenten worden ingeschreven in het Centraal Testamenten Register (CTR) waardoor deze altijd op te vragen zijn. Dit kan ook alleen door een notaris worden gedaan, omdat het een privé document is en niemand recht heeft om de inhoud in te zien.

Partner en (stief)kinderen

Een testament is persoonsgebonden. Ook voor twee partners worden losse, al dan niet gelijkluidende, testamenten opgesteld. Als u niets opstelt dan krijgt de achtergebleven partner bij het overlijden van de ander automatisch alle bezittingen en schulden. Kinderen kunnen hun erfdeel niet opeisen als de partner of echtgenoot nog in leven is. Zij krijgen alleen een vordering.

Als de langstlevende partner hertrouwt gelden de regels van de wettelijke verdeling. Het vermogen gaat dan in de eerste instantie naar de - nieuwe - partner. Dus níet direct naar de kinderen uit het eerste gezin. 

Partner en (stief)kinderen

Levenstestament

In een levenstestament worden zaken geregeld die gelden tijdens uw leven wanneer u zelf niet meer in staat bent hierover te beslissen. U kunt iemand aanwijzen die u vertrouwt om uw belangen te behartigen. Dit kan u doen voor medische beslissingen of financiële zaken of zaken aangaande uw huis of bedrijf.
Zo houdt u zelf in de hand dat zaken volgens uw wensen worden geregeld.

Testament 2 personen

In een testament regelt u aan wie u wat nalaat als u bent overleden. Regelt u niets dan bepaalt de wet wat er met uw bezittingen en vermogen gebeurt. Heeft u echter veel nabestaanden en laat u veel vermogen na dan is het verstandig met de notaris te bespreken hoe u dit het beste vastlegt. In een testament 2 personen benoemd u elkaar als partner over en weer als erfgenaam. Heeft u echter ieder aparte wensen dan kunt u het beste aparte testamenten opstellen.

Erfbelasting

Erfbelasting

Erfenis en belasting zijn twee onderwerpen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Over een erfenis moet u belasting betalen. Dit wordt erfbelasting genoemd. Een gedeelte van uw erfenis is belastingvrij. Hoeveel hangt af van uw relatie met de overledene. De relatie bepaalt ook hoeveel erfbelasting u moet betalen. Wilt u uw partner en kinderen niet met te hoge belastingkosten opzadelen? Dan kan de notaris u adviseren hoe u dat het beste kunt vastleggen.

Wat is een legaat?

Een legaat is een onderdeel van het testament waarin duidelijk staat omschreven wat iemand aan welke persoon wilt nalaten. Deze persoon aan wie het wordt nagelaten heet een legataris. Een legaat kan ook worden opgesteld voor een organisatie, zoals een goed doel .

Een legataris kan tot de erfgenamen behoren maar dat hoeft niet het geval te zijn. Legaten worden vaak gebruik om schenkingen aan goede doelen te doen.

Executeur

Een testamentair executeur wordt benoemd in een testament. Vaak is het een goede vriend of familielid. Een executeur moet volgens de wet een aantal taken volbrengen. Bijvoorbeeld het regelen van de uitvaart, de afhandeling van de nalatenschap, uitkeren van legaten, betalen van schulden, aangifte doen bij de belastingdienst voor de erfbelasting. Ook zorgen voor onderdak voor eventuele huisdieren en het verdelen van de spullen, zoals huis, geld en waardevolle zaken onder de erfgenamen. De persoon die is aangewezen als executeur is niet verplicht deze rol op zich te nemen en mag dit weigeren.

Bezit in het buitenland

Heeft u bezit in het buitenland, bijv. een vakantiehuis in Europa, dan kan dit worden nagelaten. Vaak gelden er in het buitenland andere regels dan in Nederland. Met een testament kan door middel van rechtskeuze worden vastgelegd welk erfrecht er moet worden toegepast op de nalatenschap. De rechtskeuze is geldig voor alle landen binnen de Europese Unie. Uitzonderingen zijn: Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Als u niets vastlegt geldt automatisch het erfrecht van het land waar iemand op dat moment woont.

Eigen bedrijf

De bedrijfsopvolging regelen in een testament heeft wellicht niet de voorkeur. Zoiets regelt u liever 'bij leven'. Echter een regeling in een testament is beter dan niets.

De notaris stelt een op uw persoonlijke situatie toegesneden testament op. Daarin kan hij bijvoorbeeld wensen ten aanzien van opvolging binnen de onderneming vastleggen. In een testament kunt u ook iemand aanwijzen (executeur) die zorgt voor de uitvoering van uw laatste wil.

Digitale nalatenschap

Tegenwoordig is iedereen actief op het internet. Social media wordt gebruikt door vrijwel iedereen en dit is ook iets dat u nalaat. In een 'social media' testament of digitale kluis kan worden vastgelegd wat er moet gebeuren met uw Facebook account of dat van Twitter, Instagram of LinkdIn.

Daarin legt u vast:
- uw online profielen
- uw wachtwoorden en gebruikersnaam
- wie uw social media executeur is

Digitale nalatenschap
Naar de notaris

Naar de notaris

Heeft u de zaken op een rijtje en heeft u een afspraak met de notaris dan zijn deze gegevens belangrijk om mee te nemen:

  • legitimatiebewijs
  • kopie van het meest recente, eerder opgestelde testament
  • adresgegevens, geboortedata en geboorteplaats van degene aan wie u nalaat
  • adresgegevens, geboortedatum en geboorteplaats van gekozen executeur

Wat kost een testament?

De kosten van een testament hangen af van wat u precies wilt regelen. Is uw situatie complex? Heeft u veel of weinig vermogen? Heeft u kinderen uit meerdere relaties. Al deze zaken bepalen de hoogte van de kosten. Er zijn testamenten voor €300,-, maar ook van €1500,- 
Daarnaast zijn notarissen vrij in het bepalen van hun tarieven dus ook daar kunnen de kosten uiteenlopen.

Wat kost een testament?